paribarik kichu jamelar karone besh kichu din dhore bangla-kobitay amar kono kobita post porte parchina. tai ami antorik vabe khubi du:khito.