Diganter opare bhorer suryer mato
Sadyajato nispap mukh diyechilo hridayer purnata
Stristi rahasye swiya kirti
Nabarupe; Bangsadhara
Adhkhola komol dristite bihwalata .
Onkar dhwanita krandane swargiya sure arjita mugdhata,
Kalpanar sutoy jwalbone nyairbaktik basana
Chilo bhabiswater kalpana
Briksha haye shakha mele diyechilo
Nirapad ashray, jeebaner moulik upadan,
Anabil anande niswarthe.
Mahiruha hoyechilo aro kto praner ashray.
Kaler niyame bater jhuri,
Bardhyakyer jasti,
Swiya sristi swabalambane shushe ney jeebaner moulik proyojan.
Jeeban sayahne klantite hele para suryer rang duchokhe,
Lolcharma ashakta kshinakay shareer antim prateekshyay,
Chena prithibi haye jay achena,
Apatyer kache apangkteya,
Mayar bandhane ekaki,
Shudhu basarshajyar sukhsmriti.
Chilekothar dewale sadakalo mlan dujanar chabi,
Taktaposhe rangchata malin chadar
Janalar phank diye chandburike dekhe
Du phonta jal name gaal beye,
Antime dristi sthir, amantran ase parjat subashe
Bhorer aloloy phuler saje dolay yatra. . . .
Sudhu adhkhola sthir chokhe, barabhay dey apatyake tar apangkteya.