sahitya charchar khetre little magazine ek asadharon bhumika palon kore. kobi buddhadeb guha ek boktobbyo te bolechilen - chotobelai tar lekha ek chotto kobita schooler magazine ber hoichilo..tar kobi hober swapno sekhan theke suru..) ai magazine gulo jini or jara ber koren tara buisness mind nie noi sahityA SANSKRITI BACHIA rakhar manusikota theke prakash koren..tai ai alochona sabhai ami pratek little magaziner  prakashok and uddyokta der antorik sraddha janate chai...tara na thakle hoito bengali sanskriti bachie rakhar lorai khub kothin hoe jeto...asha korchi pratek sanskriti priyo bondhu ai sob mahan manush gulike sraddha janaben....