Tomader asore
alam ami
ankora ak kobi
tomader pathe
sotther sathe
dibanisi chalte chai
ankora jodio valobese
more aktu dio thai.
Ankora bole tomra sobe
korona more hela
tomader asore
akkone more korte dio khela.